Jak poznat dobrý tábor

Nabídka táborů je neuvěřitelně široká a pestrá. Lze si vybrat z táborů konaných v budovách, stanových, putovních vodáckých, dvoutýdenních, třítýdenních… Ale také tábory drahé, tábory s kvalitním týmem vedoucích i programem, ale rovněž tábory špatné, kde dětem hrozí skutečná úhona. Organizátorů je nespočetné množství.

Servis, který poskytují kvalifikovaní pořadatelé letních táborů musí splňovat několik základních kritérií:

 

Informace ještě před konáním

Co je v ceně tábora a jaké jsou případně storno poplatky, cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora:

  • je v ceně obsaženo pojištění a jeho rozsah,
  • je v ceně obsažena doprava,
  • je uvedená cena s DPH (celková cena i s daní bývá na některých letácích uvedena nevýrazně),
  • jsou v ceně celodenní výlety, vstupy na koupaliště, zámky, výstavy či hodiny jezdeckých aktivit případně půjčení potřebného vybavení např. vodáckých vest a lodí. Doplatek cenu tábora zvyšuje.
  • porovnejte služby a ceny jednotlivých provozovatelů.

 

Hygienické předpisy

Pokud se tábora účastní více než třicet dětí je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora. Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. Toto vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Správný tábor je jistě v souladu s touto vyhláškou. Nebojte se na to zeptat hlavního vedoucího.

 

Prohlášení o bezinfekčnosti

Na táboře je po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je proškolen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede zdravotní dokumentaci. Zodpovědný zdravotník se před nástupem na tábor zajímá o léky, které děti pravidelně užívají. Povinností rodičů nebo toho kdo dítě na tábor posílá je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

 

Tábor musí být bezpečný

Tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. Vedoucí by měli být poučeni o BOZP, o jejich proškolení by měl být proveden zápis. Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený „táborový řád“, který budou znát a respektovat děti i vedoucí. Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace. Leží blízko potoka? Co když přijde velká voda? 

 

Kvalifikovaní vedoucí

V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT.

Pokud vedoucí nebo instruktoři tábora nepracují pravidelně s dětmi nebo nejezdí pravidelně na letní tábory, zeptejte se organizátora na kritéria výběru vedoucích.

 

Jídelníček

Ověřte si způsob stravování např. zdali je zajištěn nepřetržitý pitný režim, skladba – pestrost jídelníčku. Je důležité, aby kuchyň splňovala hygienické normy (uskladnění potravin apod.).

 

Co nového se vaše dítě naučí

Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají děti také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

Zdroj:MŠMT

Modré lvíče na Facebooku

Modré lvíče na YouTube

YouTube kanál zde